Praktische info

Mocht u overwegen lid te worden dan kunt u op deze pagina meer informatie vinden over de gang van zaken.

Aanmelden/stemtest
Als u besluit om lid te worden zal er een afspraak worden gemaakt voor een stemtest die door de dirigent wordt afgenomen in het bijzijn van een bestuurslid. Het doel hiervan is om een indruk te krijgen van de stemsoort en het vermogen om in een koor te zingen. Laat dit vooral geen reden zijn om niet te komen, de praktijk
leert dat er praktisch nooit iemand geweigerd wordt! De vereniging heeft als grondslag de Bijbel en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid. Van de leden verwachten wij dat ze met deze grondslag instemmen.

Thuisstudie
Van de leden wordt verwacht dat ze thuis hun partij instuderen. Daarom is koorervaring of andere muzikale ervaring een pré. U kunt gebruik maken van midifiles die op de website van het koor staan of via internet beschikbaar zijn.

Tijdens de repetitie
Op de repetitieavonden graag een potlood/pen meenemen om aantekeningen te maken, zodat u de volgende keer gelijk weet hoe de dirigent het wil hebben.

Aanwezigheid
Wij verwachten dat leden ook actief lid zijn en alle repetitieavonden bijwonen. Om de kwaliteit van de gezongen muziek te bewaken, geldt daarom de regel dat leden maximaal 2 keer per half jaar mogen verzuimen. Bij overschrijding van deze grens wordt in overleg met de dirigent gekeken of de muziek voldoende beheerst wordt om een concert mee te kunnen zingen.
Afmelden voor een avond geschiedt persoonlijk het liefst via cov.tedeumlaudamus@gmail.com, met als onderwerp: afmelden.

Contributie
De contributie bedraagt € 45,- per kwartaal, inclusief koffie/thee. Voor studenten € 18,50 per kwartaal.
Voor echtparen geldt anderhalf keer het bedrag. De contributie wordt – bij voorkeur – per automatische incasso aan het begin van elk kwartaal geïnd. We stellen het op prijs als u ons daarvoor machtiging verleent.

Partituren
Er is een muziekcommissie samengesteld die voor muziekstukken zorgt. De kosten van de muziekstukken zijn voor eigen rekening.
Voor de concerten gebruiken we een zwarte omslag voor de partituren. Dit kan een zwarte map zijn of u doet er een zwarte kaft omheen.

Locatie / tijd
We repeteren normaal gesproken om de twee weken in de Mozeskerk, Noordstraat 4 te Biezelinge. Af en toe wordt er wekelijks geoefend in verband met planning of wanneer het bestuur dit noodzakelijk acht. We beginnen om 20.00 uur. 
Vlak voor een concert kan er iedere week gerepeteerd worden. Dit wordt vroegtijdig bekend gemaakt.

Website
Als u lid wordt, ontvangt u een inlogcode voor het ledengedeelte van de website van het koor. Hier staan de mededelingen, de midifiles om te oefenen en ook vind u hier de statuten en het huishoudelijk reglement.

Nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Stel ze gerust aan één van de bestuursleden of mail naar cov.tedeumlaudamus@gmail.com, of kijk op onze website www.tedeumlaudamus.nl

Het bestuur

Repetitierooster Hohe Messe